วันนี้มีคนเข้าชม : 1
เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 263
เข้าชมลำดับที่
เริ่มใช้งาน : 05 พฤศจิกายน 2561
ข่าว  
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
Date 29 September 2014

นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยถึงโครงการ เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่เชิดชูวัฒนธรรมไทย ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา  ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าสาระความสำคัญของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับหลักเกณฑ์ของสถานศึกษาที่จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกสังกัดของจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ    เคยได้รับรางวัลต่างๆทางดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี2557 เข้ารับโล่ จำนวน 76 จังหวัด อาทิ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี และในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เขตธนบุรี เป็นต้น

 


http://www.naewna.com/local/123544โทร 1100 TOT contact center (24ชั่วโมง) 

 totknowledgeplus Webmaster
โทรศัพท์ : 0 2575 4893 ,0 2575 7602   (เวลา 8.00 - 17.00)โทรสาร : 0 2575 9409 
e-Mail : 
knowledgeplus@tot.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright ® 2010-2012 Multimedia Services Development Sector . All Rights Reserved.